Privacybeleid

1. Overzicht bescherming persoonsgegevens

Algemene informatie

Hieronder vindt u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die tot u persoonlijk kunnen worden herleid. Gedetailleerde informatie over de bescherming van persoonsgegevens vindt u in ons beleid bescherming persoonsgegevens onder deze tekst.

Verzameling van persoonsgegevens op onze website
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van de persoonsgegevens op onze website?
De beheerder van deze website verzamelt de persoonsgegevens op deze website. Zijn of haar contactgegevens vindt u op deze website onder Verantwoording.

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

Enerzijds worden uw persoonsgegevens verzameld doordat u deze aan ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens zijn die u op een contactformulier invult.

Anderzijds worden, wanneer u onze website bezoekt, persoonsgegevens automatisch door onze IT-systemen geregistreerd. Dat zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina werd bekeken). Zodra u onze website opent worden deze gegevens automatisch verzameld.

Waar gebruiken we uw persoonsgegevens voor?
Een deel van de persoonsgegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website probleemloos wordt weergegeven. Andere persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?
U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie op te vragen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze persoonsgegevens te vragen. Hebt u hierover of over de bescherming van persoonsgegevens nog vragen, dan kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat onder Verantwoording is vermeld. En verder hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
Bovendien hebt u het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid onder "Recht op beperking van de verwerking".

Analysetools en externe tools

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Daartoe worden voornamelijk cookies en zogenaamde analyseprogramma's gebruikt. Uw surfgedrag wordt doorgaans anoniem geanalyseerd en kan niet tot u worden herleid. U kunt tegen deze analyse bezwaar maken of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het navolgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In dit privacybeleid informeren wij u over de mogelijkheden voor dergelijk bezwaar.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Bescherming persoonsgegevens
De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig op. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens en met dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die tot u persoonlijk kunnen worden herleid. In dit privacybeleid lichten we toe welke persoonsgegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Verder wordt ook vermeld hoe en met welk doel dit wordt gedaan.

We wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie via e-mail) beveiligingsrisico's kan inhouden. Een volledig waterdichte bescherming van persoonsgegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke op deze website is:

Young Innovations Europe GmbH
Mittermaierstraße 31
D-69115 Heidelberg
Duitsland

Tel.: +49 6221 43 45 442
E-Mail: info@ydnt.eu

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen enz.).

Intrekking van uw toestemming voor verwerking van persoonsgegevens
Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn slechts met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een eerder gegeven toestemming op elk moment herroepen. Een informele e-mail aan ons is daartoe voldoende. De intrekking heeft geen impact op de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens die vóór de intrekking werd uitgevoerd.

Recht op bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen direct marketing (art. 21 AVG)

Als de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op grond van art. 6, lid 1, sub e of f AVG, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve wettelijke basis waarop de verwerking steunt, vindt u in dit privacybeleid. Als u bezwaar maakt, zullen we uw desbetreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen (bezwaar volgens art. 21 lid 1 AVG).

Als uw persoonsgegevens voor direct marketing worden verwerkt, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing. Dit geldt ook voor profilering, voor zover dit met deze direct marketing verband houdt. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet langer ten behoeve van direct marketing gebruikt (bezwaar volgens art. 21 lid 2 AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van inbreuken op de AVG heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van zijn vaste verblijfplaats, werkplek of de locatie van de vermeende inbreuk. Dit klachtrecht geldt onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of in uitvoering van een contract, aan uzelf of een derde in een gangbaar, machineleesbaar formaat te laten bezorgen. Wanneer u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wenst, vindt dit alleen plaats als het technisch mogelijk is.

Informatie, blokkering, gegevenswissing en rectificatie
In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvangers, en het doel van de gegevensverwerking. Indien van toepassing hebt u ook het recht om deze persoonsgegevens te rectificeren, te blokkeren of te wissen. Hebt u hierover of over persoonsgegevens nog vragen, dan kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat onder Verantwoording wordt vermeld.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Daartoe kunt u op elk ogenblik contact met ons opnemen op het adres dat in het colofon wordt vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we doorgaans tijd nodig om dit te controleren. Tijdens de periode waarin we dit controleren, hebt u het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u in plaats van wissing om beperking van de verwerking van persoonsgegevens verzoeken.
  • Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt om juridische claims uit te oefenen, te onderbouwen of in te stellen, hebt u het recht om in plaats van wissing om de beperking van de gegevensverwerking te vragen.
  • Als u bezwaar hebt ingediend volgens art. 21 lid 1 AVG, moeten uw belangen en die van ons worden afgewogen. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen zwaarder wegen, hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens (met uitzondering van de opslag ervan) alleen met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van juridische claims of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

3. Verzameling van persoonsgegevens op onze website

CookiesSommige pagina's van onze website maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden vastgelegd en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Na uw bezoek worden deze automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Dankzij deze cookies kunnen wij uw browser bij uw volgende bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer er cookies geplaatst worden, dat cookies alleen in individuele gevallen toegestaan, onder bepaalde gevallen aanvaard of algemeen geweigerd worden en dat cookies automatisch verwijderd worden wanneer u de browser sluit. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van het elektronische communicatieproces of om bepaalde, door u gewenste functies te bieden (bijv. winkelwagenfunctie), worden op grond van art. 6 lid 1 sub f AVG opgeslagen. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies om zijn diensten op een technisch foutloze en geoptimaliseerde manier te kunnen aanbieden. Als er andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden die apart in dit privacybeleid behandeld.

Serverlogbestanden
De aanbieder van de website verzamelt automatisch informatie en slaat die op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Daarbij gaat het om volgende informatie:

  • Browsertype en -versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft gevraagd
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze persoonsgegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze persoonsgegevens vindt plaats op grond van art. 6, lid 1, sub f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze weergave en optimalisatie van zijn website; daartoe moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

ContactformulierAls u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw persoonsgegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in geval van aanvullende vragen. Wij geven deze persoonsgegevens niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de persoonsgegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, gebeurt daarom uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e-mail aan ons is daartoe voldoende. De intrekking heeft geen impact op de wettigheid van de verwerking van persoonsgegevens die vóór de intrekking werden uitgevoerd.

Wij slaan de gegevens die u in het contactformulier invoert, totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw aanvraag is verwerkt). Dit behoudens verplichte wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaartermijnen.

Aanvraag via e-mail, per telefoon of fax
Als u via e-mail, telefonisch of per fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag), door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de afhandeling van uw verzoek. Wij geven deze persoonsgegevens niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats op grond van art. 6, lid 1, sub b AVG, als uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of vereist is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG) en/of op onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 sub f AVG), omdat we een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van aan ons verzonden aanvragen.

Wij bewaren de persoonsgegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, totdat u ons vraagt ze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag niet langer van toepassing is ( bijv. nadat uw verzoek volledig is verwerkt). Dit behoudens wettelijke bepalingen, in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen.

Verwerking van persoonsgegevens (klant- en contractgegevens)
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze nodig zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de juridische relatie (vooraf bepaalde gegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6, lid 1, sub b AVG, waarmee persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd nadat de opdracht is afgesloten of de zakelijke relatie is beëindigd. Behoudens wettelijke bewaartermijnen.

4. Analysetools en reclame

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder hiervan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op art. 6 lid 1 sub f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn onlineaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

Browserplug-in

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien ook voorkomen dat de persoonsgegevens die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) bij Google worden vastgelegd en door Google worden verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Widerspruch gegen Datenerfassung
U kunt voorkomen dat Google Analytics uw persoonsgegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die voorkomt dat uw persoonsgegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden geregistreerd: Google Analytics uitschakelen.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden opgesteld met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet tot een specifieke persoon worden herleid. U kunt deze functie op elk ogenblik uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of de registratie van uw gegevens door Google Analytics algemeen verbieden, zoals beschreven in het punt "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

Bewaringstermijn

Gegevens die door Google zijn opgeslagen op gebruikers- en gebeurtenisniveau en die aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. User ID) of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, advertentie-ID van Android) gekoppeld zijn, worden na 14 maanden geanonimiseerd resp. verwijderd. Meer informatie hierover vindt u via de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de